Informacja

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmian.), § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U., poz. 2132/ zawiadamiam, że w okresie do dnia 27 grudnia 2020 r. – zostaje ograniczone wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Milejów poprzez:

1. Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, poprzez obsługę pojedynczą wyłącznie na parterze Urzędu.

2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla stanowisk, które mogą ją wykonywać, system pracy zdalnej polega na wykonywaniu pracy przez czas pracy oznaczany w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

3. Pracownicy, których obecność w pracy jest niezbędną będą pracować w trybie rotacyjnym, system pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika pracy określonej w umowie o pracę częściowo poza miejscem a częściowo w stałym miejscu jej wykonywania.

Ograniczenie obsługi interesantów, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczy spraw:

1) sporządzenia aktu zgonu;

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;

3) wydania dowodu osobistego;

4) spraw z zakresu ewidencji ludności;

5) rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej /CEIDG/.

W przypadku przebywania na terenie Urzędu Gminy klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających na terenie Urzędu nie może być większa niż jedna osoba.

3. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu.

UWAGA

W związku z modernizacją instalacji elektrycznej, Urząd Gminy w Milejowie informuje, że wystąpią utrudnienia w obsłudze interesantów.

W sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Milejów prosimy, aby kontaktować się z sekretariatem pod numerami: 817572005, 817572026.

Odpady komunalne (opłata za śmieci): 661503928

Stanowiska do spraw Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska: 530153087

Wydział Zamówień Publicznych: 721216138

Urząd Stanu Cywilnego: 509111175

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie - obsługa Interesantów w Urzędzie Gminy Milejów

W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jak również prowadzonymi pracami remontowymi wewnątrz budynku Urzędu Gminy informuję, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.00. do 14.00, we wtorek od 8.00 do 15.00 do czasu zakończenia remontu.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś

Komunikat KRUS

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w ŁĘCZNA. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:
- portal eKRUS.gov.pl,
- wrzutnię na dokumenty,
- profil zaufany e-PUAP,
- telefon nr 81 752 10 74 lub 81 752 74 10, 81 752 74 11, 81 752 74 12, 81 752 74 14.
- pocztę elektroniczną leczna@krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Zmiany w pracy urzędu

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) w związku z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U., poz. 1931/ zawiadamiam, że w okresie od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. - zostaje ograniczone wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Milejów poprzez:

1. Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, poprzez obsługę pojedynczą wyłącznie na parterze Urzędu.

2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla stanowisk, które mogą ją wykonywać, system pracy zdalnej polega na wykonywaniu pracy przez czas pracy oznaczany w umowie no pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

3. Pracownicy, których obecność w pracy jest niezbędną będą pracować w trybie rotacyjnym, system pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika pracy określonej w umowie o pracę częściowo poza miejscem a częściowo w stałym miejscu jej wykonywania.

Czytaj więcej...