ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - D.271.PEESPC.2017.S.C

Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego REGULAMIN w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wybrano ofertę na realizację usługi: REMONT I TERMOMODENIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSC. CYGANKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Do pobrania treść zawiadomienia.