Zapytanie ofertowe L.dz. 174/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż pompowni P10 na działce Nr ew. 193/9 położonej w msc. Milejów gm. Milejów.

Materiały do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 1 - rysunek zbiornika

4. Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego

5. Załącznik nr 3 - wzór wykazu dostaw

6. Załącznik nr 4 - projekt umowy

7. Oświadczenie wykonawcy - RODO

8. Informacja dodatkowa RODO

9. Schemat szafy istniejącej 42 kW

10. Schemat szafy z softstartem 1100 kW.

 

Zmiana informacji o wyniku postępowania - L.dz. 96/2018

Do pobrania treść informacji dotyczącej postępowania na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu".

Informacja o wyniku postępowania L.dz. 96/2018

Dotyczy postępowania - na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"

Do pobrania treść informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu IPR.271.29.2018

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych: I. Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie II. Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe L.dz. 96/2018

Zapytanie ofertowe  na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności
energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"

Do pobrania:
- Dokumentacja postępowania
- Ogłoszenie