Zawiadomienia o wyborze oferty - SBOSP.3410.2.2017

Zawiadomienie o wyobrze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Dożywianie dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie w zakresie zadań własnych gminy".

Do pobrania treść zawiadomienia.

Zapytanie ofertowe - D.271.ZOIII-PBW.dr.G105335L.K105337L.2017.S.C.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów.

Materiały do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Wykaz osób

- Wykaz wykonanych usług

- Opis Istotnych Warunków Zamówienia

- Mapa zasadnicza - Górne

- Wypis z planu miejscowego cz. 1, cz. 2

Zapytanie ofertowe - D.271.ZOII-PBW.dr.G105335L.K105337L.2017.S.C.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne i nr 105337L Kajetanówka gm. Milejów.

Materiały do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Projekt umowy

4. Wykaz osób

5. Wykaz wykonanych usług

6. Opis Istotnych Warunków Zamówienia

7. Mapa zasadnicza - Górne

8. Mapa zasadnicza - Kajetanówka

9. Mapa orientacyjna

10. Wypis z planu miejscowego cz. 1, cz. 2

11. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (AKTUALIZACJA - 03.08.2017 R.)

Zapytanie ofertowe - D.271.PBW.OK.2017.SC.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 105342L i Nr 105344L w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów".

Materiały do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wykaz osób

4. Wykaz wykonanych usług

5. Projekt umowy

6. Opis istotnych warunków zamówienia

7. Mapa zasadnicza - 1

8. Mapa zasadnicza - 2

9. Mapa orientacyjna

10. Wypis i wyrys z planu miejscowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - D.271.PEESPC.2017.S.C

Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego REGULAMIN w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wybrano ofertę na realizację usługi: REMONT I TERMOMODENIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSC. CYGANKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Do pobrania treść zawiadomienia.