Zapytanie cenowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg

Zamawiający:
Gmina Milejów
reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Milejów, dnia 2017-07-03

Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

PROCEDURA ROZPOZNANIE RYNKU
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE

 

1. Zamawiający: Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejów reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi:
1) Utrzymania nawierzchni – remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych zarządzanych przez Gminę Milejów.
2) Naprawa (remont) nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr dz. 127 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klarów o konstrukcji KR1 do KR2 grysami otaczanymi emulsją asfaltową, rozścielanymi pod ciśnieniem przy użyciu remonterów specjalnych w ilości 30,0 Mg.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - D.271.PEESPB.2017.S.C

Zamawiający:
Gmina Milejów 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13a
Znak: D.271.PEESPB.2017.S.C

Milejów, dnia 2017-06-29

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE

(postępowanie prowadzone stosownie do obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Milejów)

1. Zamawiający: Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania: dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej w Białce.

Czytaj więcej...

Rozeznanie rynku - D.271.ZC-NI.SW.WŁ.2017.S.C.

ppoz

Zamawiający:
Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów
Znak: D.271.ZC-NI.SW. WŁ.2017.S.C.

Milejów, dnia 2017-06-28
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)
Strona www
Tablica ogłoszeń

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego Modernizacja (przebudowa) ujęcia wody w Wólce Łańcuchowskiej.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - D.271.PEEZSJ.2017.S.C

Zamawiający:
Gmina Milejów 21-020 Milejów ul. Partyzancka 13a
Znak: D.271.PEEZSJ.2017.S.C

Milejów, dnia 2017-06-28

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE
(postępowanie prowadzone stosownie do obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu w
sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Milejów)

1. Zamawiający: Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania: dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Zn.SWŚ/131/2017

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
Zn. SWŚ/ 131 /2017

Milejów, dnia 2017.06.27.

Strona internetowa www.milejow.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE
- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów, NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
zaprasza do złożenia ofert na dostawę: Tlenku wapnia na potrzeby oczyszczalni ścieków w roku 2017.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej nr 105360L w msc. Starościce

Zamawiający:
Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów
Znak: D.271.ZC-PBW.dr.JK105360L.2017.S.C.

Milejów, dnia 2017-05-19
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługę: Wykonanie dokumentacji - Przebudowa drogi gminnej nr 105360L w msc. Starościce.

Czytaj więcej...