Zapytanie cenowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg

Zamawiający:
Gmina Milejów
reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Milejów, dnia 2017-05-08
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejów reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi: utrzymania nawierzchni – remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych zarządzanych przez Gminę Milejów o konstrukcji KR1 do KR2 grysami otaczanymi emulsją asfaltową, rozścielanymi pod ciśnieniem przy użyciu remonterów specjalnych w ilości 300 Mg.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Zn.SWŚ/87/2017

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
Zn. SWŚ/ 87 /2017

Milejów, dnia 2017.05.04.

Strona internetowa www.milejow.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania
w Spółce Wodno-Ściekowej w Milejowie zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro)

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów, NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
zaprasza do złożenia ofert na dostawę:

”Środka chemicznego wspomagającego proces zagęszczania osadów ściekowych na prasie taśmowej Bellmer” w oczyszczalni ścieków w Milejowie w roku 2017

Czytaj więcej...

Rozeznanie rynku - Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2017 badań kontrolnych wody ...

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów
Znak: D.271.ZC-MKiMPJW.2017.S.C.

Milejów, dnia 2017-04-11
Otrzymują wg wykazu
(nazwa i adres wykonawcy)
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Rozeznanie rynku
Procedura podprogowa dla zamówień o wartości szacunkowej
powyżej 2 000 euro do 14 000 euro.

1. Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów NIP 713-178-39-92 REGON 000545774 zaprasza do złożenia ofert na usługę :
Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2017 badań kontrolnych wody do spożycia (Monitoring Przeglądowy-MP i Monitoring Kontrolny-MK) oraz wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie zgodnie z § 2 pkt.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.2015.1989 z dnia 2015.11.27)

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe - Zn.SWŚ/72/2017

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625

Zn. SWŚ/ 72 /2017

Milejów, dnia 2017.04.05.

Strona internetowa www.milejow.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

ZAPYTANIE CENOWE
- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €

 

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625 zaprasza do złożenia ofert na dostawę:

Na dostawę środka chemicznego do doczyszczania ścieków po reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków w roku 2017

Czytaj więcej...