Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 plus” od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest do 31 maja 2021 r., co oznacza że w 2020 roku nie trzeba składać ponownego wniosku.

W przypadku:
- urodzenia dziecka,
- ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

3 miesiące od urodzenia się dziecka
Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.

3 miesiące od śmierci wnioskodawcy
Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, któremu zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego , prawo to zostanie ustalone od dnia śmierci rodzica.

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.