PLANOWANIE PRZESTRZENNE

- Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

- Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów (osoby fizyczne)

- Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

PODATKI I OPŁATY

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- Podatek od osób fizycznych

- Podatek rolny od osób prawnych

- Podatek od środków transportowych

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Opłata targowa

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

- Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

- Wymiana dowodu osobistego/wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 

NIERUCHOMOŚCI - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

- Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

 

NIERUCHOMOŚCI - PODZIAŁ, ROZGRANICZANIE, NADANIE NUMERU

- Ustalenie numeru porządkowego budynku/nieruchomości

- Podziały nieruchomości

 

NIERUCHOMOŚCI - SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, ZAMIANA

- Wydzierżawienie nieruchomości

- Zamiana nieruchomości gruntowych

- Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

- Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym

 

DODATKI, DOTACJE, DOFINANSOWANIE

- Dofinansowanie z programu "Rodzina 500+"

- Zwrot podatku akcyzowego

- Dodatki mieszkaniowe

- Dodatek energetyczny

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ALKOHOLE

- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Działalność gospodarcza

- Działalność regulowana

- Tarcze antykryzysowe dla firm w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 

BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

- Wniosek o zajęcie pasa drogowego

- Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

- Wniosek o uzgodnienie dodatkowego wodomierza

- Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego

 

POZOSTAŁE

- Dostęp do informacji publicznej

 

PRZYDATNE FORMULARZE

- Oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby dokonującej demontażu wyrobów zawierających azbest

 

SAMORZĄDOWE BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

- WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

- WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022