Konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023 (LPR)

ln

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023, serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu - w celu zapoznania się z dokumentem LPR. Konferencja odbędzie się
23 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, w sali konferencyjnej.
Spotkanie poprowadzą eksperci z Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych z Kraśnika, którzy przedstawią ostateczny kształt dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023”.

Czytaj więcej...

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023

ln

Zapraszamy do zapoznania się z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023”.
Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 14 czerwca 2017 r. Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów, wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”, lub wysłać e-mailem na adres: rewitalizacja@milejow.pl - w tytule e-maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR.”

Załączniki:
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023
Formularz uwag

Ankieta dla mieszkańców

ln

Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy, kraju, środków europejskich) oraz prywatnych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

ln

Gmina Milejów realizuje projekt pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na „Przygotowywanie programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Milejów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Gmina Milejów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023 (ANKIETA)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Milejów wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

Podstawowe definicje związane z rewitalizacją

Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym, i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.
Aby mówić o obszarze zdegradowanym należy rozpocząć od szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całej gminy. W pierwszej kolejności ustalany jest obszar, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne (w szczególności ubóstwo, przestępczość, bezrobocie, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na wskazanym wyżej obszarze występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Jeżeli zdiagnozowane zostanie choć jedno z nich – mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym. Obszar taki, lub jego część, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację, nazywamy obszarem rewitalizacji.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja w Gminie Milejów

Gmina Milejów przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023. Jako rewitalizację należy rozumieć proces polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych części gminy. Proces ten to kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki, ukierunkowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji w oparciu o gminny program rewitalizacji.

Czytaj więcej...

O rewitalizacji

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Czytaj więcej...