segregacja odpadow 2020

 

Rada Gminy Milejów Uchwałą Nr XVI/101/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr XXI/127/20 z dnia 25 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy Milejów wprowadziła ograniczenia ilości odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych i przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków jednorodzinnych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości
b) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danej nieruchomości

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu
b) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danego lokalu

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Wesołej 18 w miejscowości Milejów-Osada. Świadczy usługi w godzinach 7°° do 15°° od poniedziałku do piątku, numer telefonu (81) 75-72-051.

 

W wyniku zmian ustawowych gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Milejów podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

AKTUALNY FORMULARZ DEKLARACJI – (DO WYDRUKU)     (FORMULARZ AKTYWNY)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH       (FORMULARZ AKTYWNY)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE     (FORMULARZ AKTYWNY)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu.

PUNKTY ZBIERANIA FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Milejów, pok. nr 12A lub u sołtysów.

Telefon kontaktowy 81 75 72 026, 005 w. 41

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI OPŁATY
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/107/20 z dnia 26 lutego 2020 roku od dnia 1 kwietnia 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 16 zł od osoby, natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 32 zł od osoby.
Sposób pobierania opłaty za odpady komunalne oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.
W związku z pandemią koronawirusa zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą doręczone do Państwa w późniejszym terminie.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY MILEJÓW

 

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MILEJÓW

 

AKTUALIZACJA 2021

AKTUALIZACJA 2020

AKTUALIZACJA 2019

AKTUALIZACJA 2018

AKTUALIZACJA 2017

AKTUALIZACJA 2016

AKTUALIZACJA 2015

Rada Gminy Milejów Uchwałą Nr XVI/101/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr XXI/127/20 z dnia 25 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy Milejów wprowadziła ograniczenia ilości odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych i przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków jednorodzinnych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości

b) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki  o pojemności  110 litrów rocznie z danej nieruchomości

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu

b) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki  o pojemności  110 litrów rocznie z danego lokalu

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Wesołej 18 w miejscowości Milejów-Osada. Świadczy usługi w godzinach 7°° do 15°° od poniedziałku do piątku, numer telefonu (81) 75-72-051.