Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane:

- od 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, https://empatia.mpips.gov.pl/, https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)

- od 1 kwietnia 2021 r. - w formie tradycyjnej (osobiście lub listem pocztowym).

Termin złożenia wniosku

wraz z dokumentami

Ustalenie prawa i wypłata

 Od 1 lutego 2021 r.

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

 Od 1 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

 do 31 lipca 2021 r.

 Od 1 czerwca 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

 do 31 sierpnia 2021 r.

 Od 1 lipca 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

 do 30 września 2021 r.

 Od 1 sierpnia 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Wnioski składane od 01 września 2021 r. będą rozpatrywane na bieżąco.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W przypadku Gminy Milejów jest to siedziba Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, I piętro, pokój 12B, w godzinach:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-15.00,
- wtorki w godz. 8.00-16.00.

Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek, wówczas organ realizujący świadczenie wychowawcze wezwie tą osobę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Z kolei w sytuacji gdy do wniosku nie zostaną dołączone wymagane przepisami prawa dokumenty organ realizujący świadczenie wychowawcze wezwie osobę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, również pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Przy czym w sytuacji, gdy brakujący dokument wnioskodawca musi uzyskać od innej instytucji, która nie wydała go mimo ustawowego terminu do jego wydania, wówczas wnioskowane świadczenie wychowawcze przyznawane jest począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.