Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego uznaje się matkę albo ojca dziecka, opiekuna faktycznego dziecka (czyli osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, opiekuna prawnego dziecka a także dyrektora domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje także obywatelom RP lub cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały im analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych, pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że co innego stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego bądź umowy międzynarodowe.

W przypadku rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z orzeczeniem sądu dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.