Nowy termin składania wniosków RODZINA 500+

Uprzejmie informuję, że 31 maja 2021 r. kończy się okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 przyjmowane będą od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowo), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.

Przypominam:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 r.ż. bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia, zmiany oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu 81 478 76 46.

 

Wójt Gminy Milejów

Świadczenie 500+

Szanowni Państwo, przypominamy iż świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 +” od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest do 31 maja 2021 r., co oznacza że w 2020 roku nie trzeba składać ponownego wniosku.

PROGRAM „RODZINA 500+” 2019/2021

Urząd Gminy w Milejowie przypomina, że 30 września 2019 r. kończy się okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 r.ż., bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Rodzice, którzy mają już przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci na okres do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia, zmiany oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje nt. Programu "Rodzina 500+" na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.

Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46.

PROGRAM „DOBRY START” – 300 zł

Urząd Gminy w Milejowie przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Przypominamy, program "Dobry start" to świadczenie wypłacane jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 r.ż., a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 r.ż.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje nt. Programu "Dobry start" na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.

Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46.

Wzory formularzy na okres 2018/2019

Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), minister właściwy do spraw rodziny określił następujące wzory wniosków oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:
- świadczenia dobry start,
- świadczenia wychowawczego,
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Więcej szczegółów oraz formularze do pobrania TUTAJ.

Ponadto do pobrania zamieszczamy wzór zaświadczenia o dochodzie uzyskanym po roku bazowym, tj. po roku 2017.

Program "Dobry Start"

Urząd Gminy w Milejowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobom uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Urzędu od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje nt. Programu ,,Dobry start” na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.
Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46 oraz (81) 535 89 62.

Świadczenia Wychowawcze 500+ 2018/2019

Urząd Gminy w Milejowie przypomina, że 30 września 2018 r. kończy się okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko, na okres świadczeniowy 2018/2019 pod uwagę będą brane dochody za 2017 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Informacje nt. Programu ,,Rodzina 500+” na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.

Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46 oraz (81) 535 89 62.

Program "Rodzina 500+" nowy okres świadczeniowy

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Podstawa prawna: art. 21 ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 (INFORMACJA NIEAKTUALNA)

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Podstawa prawna: art. 21 ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

Więcej artykułów…

  1. Uwaga - przypominamy