"Dobry start" - informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 01 lipca 2021 r. postępowania w sprawie świadczenia dobry start przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec tego, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej do jednostek ZUS.

PROGRAM „DOBRY START” – 300 zł

Urząd Gminy w Milejowie przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 9 lipca 2019 r. pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2020 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2020 r. roku szkolnego 2020/2021, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Przypominamy, program „Dobry start” to świadczenie wypłacane jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 r.ż., a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 r.ż.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46.

PROGRAM „DOBRY START” – 300 zł

Urząd Gminy w Milejowie przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 9 lipca 2019 r. pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2020 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2020 r. roku szkolnego 2020/2021, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Przypominamy, program „Dobry start” to świadczenie wypłacane jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 r.ż., a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 r.ż.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46.

Program "Dobry Start" - informacje

Urząd Gminy Milejów informuje, aby we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu "Dobry start", także tych składanych w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r. wpisywać własny adres poczty elektronicznej. W przypadku przyznania tego świadczenia nie będą wydawane decyzje administracyjne, tylko będzie wysyłana informacja elektroniczna na podany adres mailowy. Jeśli wnioskodawca nie poda adresu poczty elektronicznej, będzie mógł otrzymać informację osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

Informacja o przyznaniu świadczenia z programu „Dobry start” przez Urząd Gminy w Milejowie będzie wysyłana z następującego adresu poczty elektronicznej: swiadczenia@milejow.pl.

Prosimy o nieodpowiadanie na maila wysłanego do Państwa, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia dobry start, wiadomość jest generowana automatycznie.

Program "Dobry Start"

Urząd Gminy w Milejowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobom uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Urzędu od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje nt. Programu ,,Dobry start” na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.
Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46 oraz (81) 535 89 62.