Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie - zapytanie cenowe SWŚ/ZC/3/2019

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów

Zn. SWŚ/ZC/3/2019

Milejów, dnia 17.01.2019.

 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona internetowa: www.milejow.pl

 

ZAPYTANIE CENOWE

prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania w Spółce Wodno - Ściekowej w Milejowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625 zaprasza do złożenia ofert na usługę :
świadczenie usług przy użyciu koparko-spycharko-ładowarki o min. mocy minimalnej 75 Kw na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie i pompowni ścieków P0, P10,P11, P12 i P13 oraz położonych i przynależnych do zlewni w/w pompowni studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w przypadku doraźnych potrzeb Zamawiającego jak również wystąpienia awarii i innych zdarzeń nieprzewidzianych w ilości około 100 godz. pracy w ciągu roku 2019.
Wykonawca w ramach świadczenia usług zapewnia obsługę operatorską.
Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
Kod CPV przedmiotu zamówienia : 45520000-8.

2. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia – Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. Zakończenie: 31 grudnia 2019 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Klarowska 23, w budynku biurowym na terenie Oczyszczalni ścieków w Milejowie w terminie do dnia 23.01.2019., godz. 10:00.

5. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować wg wzoru - Formularz ofertowy- stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym – OFERTA usługi w zakresie pracy koparko spycharko ładowarki.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.2.
1) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy.
2) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
4) W formularzu ofertowym Wykonawca poda ceny jednostkowe netto, cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za wykonanie całość przedmiotu zamówienia.
5) Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
6) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
7) Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Kanaszewski Andrzej e-mail: a.kanaszewski@swsmilejow.pl
Kuszyk Adam e-mail: a.kuszyk@swsmilejow.pl

7. Wadium (jeżeli występuje) - nie występuje

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie RODO