Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów zadanych przez Zamawiającego

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13 a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Milejów, dnia 2019-01-31

Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000tyś. euro,na usługę: wykonania na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów zadanych przez Zamawiającego.

Wybrano ofertę:
SGS Polska
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Cena oferty brutto: 6 349,26 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć 26/100).

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z wzorem umowy określonym w przeprowadzonej procedurze.

Wójt
/-/ Tomasz Suryś