XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 13 grudnia 2019 roku – piątek – o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy Milejów,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski