XIV Sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 30 grudnia 2019 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milejów właściwej dla danego pojazdu na rok szkolny 2019/2020
b/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
c/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
d/ wieloletniej prognozy finansowej
e/ uchwały budżetowej na 2020 r.
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
h/ ustalenia dopłaty taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski