Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

W dniach od 21 maja br. do 8 czerwca br. na terenie Województwa Lubelskiego, w tym również w Gminie Milejów prowadzony będzie nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Gminy Milejów pok. 12c, tel. 815358937.

Programem objęte są zarówno materiały zawierające azbest zgromadzone na gruncie, jak też usytuowane na budynkach. 

W przypadku zgłoszenia na usunięcie azbestu z dachu, do wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy dołączyć kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.

W przypadku zgłosznia na usunięcie azbestu zgromadzonego na gruncie, do wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy dołączyć Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Formularze "Zgłoszenie lokalizacji", "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", "Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu" można pobrać ze strony internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl, Urzędu Gminy Milejów lub z poniższych linków:

- Zgłoszenie lokalizacji

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

- Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularzy, pytania proszę kierować do pracownika urzędu gminy (pok. 12c). Można również skorzystać z przygotowanych wzorów poszczególnych druków zamieszczonych poniżej:

- Zgłoszenie lokalizacji

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (azbest na dachu)

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (azbest na gruncie)

- Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu