Informacja

Informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 ppkt 2) Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, do Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach, Wnioskodawca powinien załączyć również Oświadczenie, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu.

Do pobrania wzór oświadczenia.