Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

ln

Gmina Milejów realizuje projekt pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na „Przygotowywanie programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Milejów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się:
1) 03 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.
2) 03 kwietnia 2017r. o godz. 16.30 w msc. Cyganka (budynek po byłej szkole).
3) 05 kwietnia 2017r. o godz. 15.00 w msc. Ostrówek-Kolonia (remiza OSP).

Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wstępnie wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Pragniemy aby wspólnie wypracowali Państwo główne założenia do przedmiotowego dokumentu, które będą wynikały z Państwa potrzeb i oczekiwań.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

 

Tomasz Suryś
(-)
Wójt Gminy Milejów

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023 jest opracowywany w ramach projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020