Konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023 (LPR)

ln

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023, serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu - w celu zapoznania się z dokumentem LPR. Konferencja odbędzie się
23 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, w sali konferencyjnej.
Spotkanie poprowadzą eksperci z Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych z Kraśnika, którzy przedstawią ostateczny kształt dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023”.

Rewitalizacja jest procesem wieloaspektowym, w którym coraz większą rolę odgrywają czynniki społeczne. Umiejętne dostosowanie planowanych przedsięwzięć do zidentyfikowanych potrzeb lokalnych oraz istniejących uwarunkowań jest szansą na osiągnięcie pożądanych efektów rewitalizacji.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Milejów ujętych zostało szereg projektów, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych
w Gminie Milejów i na obszarze rewitalizacji oraz rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.
Na konferencję zapraszamy:
- Zespół ds. Rewitalizacji,
- Radnych Rady Gminy Milejów,
- interesariuszy: mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm.
Więcej informacji o procesie opracowania dokumentu odnaleźć można na stronie: http://www.milejow.pl/
Projekt, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023 jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.