Rewitalizacja w Gminie Milejów

Gmina Milejów przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023. Jako rewitalizację należy rozumieć proces polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych części gminy. Proces ten to kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki, ukierunkowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji w oparciu o gminny program rewitalizacji.

Warto zaznaczyć, że sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Narzędziem niezbędnym do pozyskiwania środków zewnętrznych jest uchwalony program rewitalizacji, który musi zostać opracowany w oparciu o kompleksową diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz szeroki proces partycypacji społecznej.
Punktem wyjścia dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest analiza negatywnych zjawisk zachodzących na badanym obszarze w oparciu o dane statystyczne. Na podstawie zgromadzonych informacji zostaną wyznaczone obszary przeznaczone do rewitalizacji, na których będą skoncentrowane różnorodne działania rozwojowe.
Istotnym elementem tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego będą konsultacje społeczne, przeprowadzane z mieszkańcami Gminy Milejów. Celem tych konsultacji będzie zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w stosunku do przyszłych projektów rewitalizacyjnych.
Przybliżony termin zakończenia prac nad opracowaniem i uchwaleniem dokumentu to drugi kwartał 2017 roku.

 

l