Nabór uzupełniający dotyczący dostawy i montażu kotłów na pellet

Gmina Milejów ogłasza dodatkowy nabór wniosków na montaż kotłów na pellet w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy Milejów” współfinansowanego z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, będące właścicielami budynków mieszkalnych z nadanym numerem ewidencyjnym, zamieszkałe na terenie Gminy Milejów, wyrażające zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.

Udział mieszkańca, przy dopłacie z budżetu gminy Milejów, w przypadku instalacji:
­

 kotła o mocy 15 kW może wynieść kwotę od 5000,00 zł do 6000,00 zł,
­ kotła o mocy 20 kW może wynieść kwotę od 5200,00 zł do 6200,00 zł,
­ kotła o mocy 25 kW może wynieść kwotę od 5400,00 zł do 6500,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują koszt związany z dostawą i montażem kotła, 8% VAT od udziału mieszkańca i 63% dotacji unijnej, oraz koszt projektu indywidualnego, który Gmina zamierza zlecić wykonawcy.

Ostateczna wielkość udziału zostanie określona po przeprowadzeniu postepowania przetargowego. W II połowie 2020 roku zamierzamy rozpocząć i przeprowadzić procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy instalacji. Jeśli w pierwszym terminie uda się wyłonić wykonawcę robót, to w terminie około października 2020 roku mogą rozpocząć się pierwsze montaże instalacji.

Przed rozpoczęciem prac montażowych (zależnie w 2020 r. lub 2021 r.), obowiązkowe będzie zapłacenie wyżej wymienionych środków na konto Gminy podane w umowie zawartej pomiędzy Mieszkańcem a Gminą. Przewidujemy konieczność zapłacenia tych środków w dwóch ratach – połowę po rozstrzygnięciu przetargu, drugą ratę najdalej przed montażem.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 75 72 005 wew.47, 81 75 72 026 wew. 47

Wójt Gminy
Tomasz Suryś