REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu ?Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii?

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Mając na względzie wymagania Instytucji Zarządzającej RPO WL na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.1 określone w warunkach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 oraz stanowisko IZ  z dnia 15.03.2016 Gmina Milejów podejmuje działania w celu  przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektu „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii”.

2. Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Milejów w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

3.Uczestnikami mogą być:

– osoby fizyczne/właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zameldowane/i i zamieszkali  na terenie Gminy Milejów wyrażający zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (obowiązek zawarcia umowy użyczenia w terminie określonym przez Gminę),

- w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),

- osoby, które złożyły kompletną Ankietę dotyczącą udziału w Projekcie,

- osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Milejów.

4. Projekt będzie realizowany przez Gminę Milejów  tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

5. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wysokość dofinansowania wyniesie od 65% do 85 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto). Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

6. Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu zgodnie z wymogami RPO WL 2014-2020.

7. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Milejów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po upływie tego okresu instalacje zostaną przekazane właścicielom posesji na własność na podstawie stosownej umowy.

8. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

9. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może zawierać azbestu.

10. Gmina  Milejów dopuszcza wprowadzenie zmian w regulaminie. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej.

II. TERMINY

Potencjalnych uczestników Projektu wiążą wszelkie daty i terminy opublikowane w tym zakresie na stronie internetowej  http://milejow.pl/

III. INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Projekt obejmuje zakup i montaż kompletnej instalacji związanej z produkcją energii z OZE na terenie Gminy Milejów.
2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje uczestnictwa mieszkańców będą rozpatrywane na podstawie ich kompletności i spełnienia wymagań niniejszego regulaminu, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
3. Mając na względzie warunki i kryteria konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Gmina Milejów preferuje w kolejności następujące instalacje:

Kotły na biomasę

Kolektory słoneczne

Mikro instalacje fotowoltaiczne

Pompy ciepła

1) Kocioł na biomasę to urządzenie do spalania paliw stałych tj. zrębków drewna, trocin,  peletu, zboża  w celu podgrzania nośnika ciepła cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania. Sprawność kotłów powinna osiągać najwyższą możliwą sprawność energetyczną, ale nie mniejszą niż 85%.

2) Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Uwaga: Grzałka do podgrzewania wody w zasobniku stanowi koszt niekwalifikowalny i nie wchodzi w skład zestawu kolektorów słonecznych i zostanie sfinansowana przez Uczestnika Projektu. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu. Przewiduje się minimalne zużycie podgrzanej wody na poziomie 50l/osobę/dobę.

3) Mikroinstalacja fotowoltaiczna – instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp. Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. Uczestnik musi podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym. Dane te będą weryfikowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie podczas realizacji projektu. Podanie zawyżonych wartości zużytej energii będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2000kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW i jest to najmniejsza instalacja, która może być montowana w ramach projektu.

Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5kW.

4) Pompy ciepła – do wsparcia kwalifikują się wszystkie rodzaje pomp ciepła. W przypadku powietrznych pomp ciepła zasilanie ich może odbywać się jedynie przy wykorzystaniu powietrza atmosferycznego (zewnętrznego).

4. Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależał od wielkości zamontowanego urządzenia oraz jego posadowienia  i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

5. Uczestnik projektu musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji.

6. Budynek przewidziany do montażu instalacji winien być zamieszkały oraz posiadać uregulowany stan prawny.

7. W przypadku instalacji opartych na energii słonecznej preferowany jest montaż na dachu lub ścianie budynku.

8. Wyklucza się montaż instalacji opartych na energii słonecznej w przypadku:

przeszkód terenowych (inne budynki, drzewa, kominy itp.), które uniemożliwiają optymalną lokalizację,

posadowienia budynku uniemożliwiającego lokalizację instalacji w kierunku co najmniej zbliżonym do południowego. Kąt odchylenia nie może być większy niż 40% od kierunku południowego.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. Złożenie stosownej kompletnej ankiety wymaganej dla danego typu instalacji.

2. Obowiązek zawarcia umowy użyczenia obiektu na potrzeby realizacji projektu w terminie określonym przez Gminę.

V. INFORMACJE DODATKOWE

 W związku z ograniczeniami łącznej mocy instalacji OZE wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina zastrzega sobie:

1)      tworzenie Listy podstawowej i Listy rezerwowej uczestników projektu.

2)      Mieszkańcy Gminy Milejów mogą aplikować tylko o jeden rodzaj instalacji przy uwzględnieniu preferencji o których mowa w Rozdz. III ust. 3.

3)      Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

VI. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA Z ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMINĘ MILEJÓW.

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu.

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty udziału własnego w terminie podanym w umowie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

2. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Milejów. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Gminy w Milejowie. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Milejów jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu.

3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub posiadania zaległości z ww. tytułów.

4. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

5. W razie zniszczenia instalacji z winy Uczestnika projektu ponosi on za ten fakt odpowiedzialność i jest obowiązany do zwrotu kosztów jej wykonania wraz z odsetkami wynikającymi z warunków konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. Uczestnik obowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt instalację po jej uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji.

 

Wójt

/-/ Tomasz Suryś