Projekt umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 (UWAGA: Umowa niniejsza stosownie do wytycznych IZ RPO WL 2014-2020 i warunków konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 zostanie zawarta w terminie umożliwiającym złożenie przez Biorącego w używanie wniosku o dofinansowanie) 

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

zawarta w dniu ……………….2016 roku w Milejowie, pomiędzy

Gminą Milejów , reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – mgr Tomasza Surysia

zwaną w dalszej treści umowy „Biorącym do używania

a

Panem/Panią …………………………………………………………zam……………………………………

nr domu …………. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr …….……………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………PESEL ……………………….

Panem/Panią ………………………………………….…………zam………………………………………..

nr domu …………. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr …………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………….PESEL …………………………..

zwanym/zwanymi w dalszej treści umowy „Użyczającym” o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest używanie nieruchomości (budynku mieszkalnego/…………….) i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji Projektu pn. „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1. Energia przyjazna środowisku, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż kompletnej instalacji związanej z produkcją energii z OZE dla potrzeb Użyczającego.

§ 2.

Przedmiot użyczenia

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego nr ………, usytuowanego na nieruchomości nr …………… położonej w miejscowości ……………………………… (posiada tytuł własności/współwłasności nieruchomości zabudowanej tym budynkiem), lub posiada inny tytuł prawny do dysponowania tym budynkiem mieszkalnym, na potwierdzenie czego w terminie do dnia …………roku złoży jako załącznik do niniejszej umowy aktualny odpis z księgi wieczystej / aktualny wypis z rejestru gruntów / wypis z ewidencji budynków / inny równoważny dokument.

2. Użyczający użycza i oddaje Biorącemu do używania do bezpłatnego używania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego/………… o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji oze i jej prawidłowego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, z przeznaczeniem na realizację projektu określonego w § 1.

3.Użyczający ponadto wyraża zgodę na udostępnienie Biorącemu do używania lub osobom przez niego wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z montażem instalacji oze, zapewni dostęp Biorącemu do używania lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń, przez cały okres trwania umowy.

4. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu umowy i na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez strony.

§ 3.

    Cel użyczenia

1.1.     Biorący do używania zapewnia, że:

1)     będzie używał użyczonej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem,

2)     bez zgody Użyczającego nie odda jej w użyczenie lub dzierżawę osobie trzeciej.

1.2.     Projekt „Wykorzystania potencjału obszaru Gminy Milejów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii” przewidziany jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§ 4.

Okres użyczenia

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu określonego § 1.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji projektu ma zastosowanie ust. 1.

§ 5.

Warunki rozwiązania umowy

1. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1)     gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu określonego w § 1

2)      gdy Użyczający nie złoży Biorącemu do używania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku zgodnie z § 2 ust. 1 umowy

3)     rozwiązania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem i eksploatacją zestawu solarnego zawartej pomiędzy tymi samymi stronami.

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Użyczającego, dokona on zwrotu nakładów poniesionych przez Biorącego w używanie wg zasad określonych w umowie dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem i eksploatacją zestawu solarnego zawartej pomiędzy tymi samymi stronami.

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku, zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa strony niniejszej umowy.

§ 6.

Zwrot przedmiotu użyczenia

1. Po zakończeniu okresu użyczenia, Biorący do używania obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym bez dodatkowego wezwania ze strony Użyczającego co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem używania przezUżyczającego lub czynników niezależnych od Biorącego do używania.

2. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Biorący do używania dokona przekazania Użyczającemu zamontowanej instalacji oze; forma, w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową.

§ 7.

Zmiana umowy Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Biorącego do używania.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Użyczający:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Biorący do używania: