- POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA/OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014 R. I 2015 r.

- Rejestr działalności regulowanej

- Informacja o podmiotach odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów

- Informacja o zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami

- Informacja o ograniczeniu masy odpadów komunalnych

- Zasady segregowania odpadów komunalnych 

- AKTUALNY FORMULARZ DEKLARACJI – (DO WYDRUKU)     (FORMULARZ AKTYWNY)

- Formularz deklaracji zapotrzebowania na dodatkowe usługi – aktualny

Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Milejów z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 - Uchwała nr XIV/95/16 Rady Gminy Milejów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- Informacja o ograniczeniu ilości odpadów

- Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Formularz oświadczenia do zwolnienia z opłaty

- UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów

- UCHWAŁA NR XIII/75/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz wysokości cen ze te usługi

- UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomości

- UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

- UCHWAŁA NR XIII/80/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek