1. UCHWAŁA NR XVI/100/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE UCHWALENIA "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MILEJÓW"

 

2. UCHWAŁA NR XVI/101/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MILEJÓW I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

3. UCHWAŁA NR XVI/102/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA RODZAJÓW DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ MILEJÓW W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW ORAZ WYSOKOŚCI CEN ZA TE USŁUGI

 

4. UCHWAŁA NR XVI/103/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MILEJÓW NIEZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

5. UCHWAŁA NR XVI/104/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POSTANOWIENIA O ODBIERANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD OKREŚLONYCH NIERUCHOMOŚCI

 

6. UCHWAŁA NR XVI/105/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

 

7. UCHWAŁA NR XVI/106/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKÓW I TRYBU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

8. UCHWAŁA NR XVI/107/20 RADY GMINY MILEJÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA STAWKI TAKIEJ OPŁATY ORAZ USTALENIE STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK LUB WOREK PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

9. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

 

10. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

11. SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE MILEJÓW

 

12. UCHWAŁA NR XXI/125/20 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

 

13. UCHWAŁA NR XXI/126/20 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów”

 

14. UCHWAŁA NR XXI/127/20 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

15. UCHWAŁA NR XXI/128/20 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen ze te usługi