Opłata targowa

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.),
- uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży na targowisku.

Dzienne stawki opłaty targowej:
1. od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 5,00 zł
2. od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego:
a) produktów rolnych – 6,00 zł
b) innych towarów – 10,00 zł
3. od sprzedaży z samochodu osobowego - 12,00 zł
4. od sprzedaży z przyczepy - 12,00 zł
5. od sprzedaży z samochodu ciężarowego - 15,00 zł
6. od sprzedaży ze stołu - 12,00 zł
7. od sprzedaży z placu targowiska:
a) przy zajętej powierzchni do 2m2 włącznie - 5,00 zł
b) przy zajętej powierzchni powyżej 2m2 do 4m2 włącznie - 10,00 zł
c) powyżej 4m2 - 20,00 zł

Opłatę targową pobiera inkasent.

Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.