Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zmian.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zmian)
- uchwała Nr XI/ 133/12 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2012 r.- w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Milejów miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
- uchwała Nr XX/202/13 Rady Gminy Milejów z dnia 29 listopada 2013 r.- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Sylwia Jaworska pok. 15,
Telefon; 81 4787628
Email: s.jaworska@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

4. Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

5. Niezbędne formularze

1) formularz wniosku - zezwolenie jednorazowe
2) formularz wniosku - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

6. Dodatkowe informacje

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina pobiera opłatę, którą wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata o której mowa powyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie danego roku natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą już sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, oblicza się na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zgodnie z art. 11¹ ust. 5 ( dz. U. 2016r., poz. 487 z późn. zmian.).