Zawiadomienie o wyniku postępowania - D.271.PZC-FOGR4.dr.253.2017.S.C.

Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (część działki nr 253) w msc. Białka Kolonia, gmina Milejów od km rob. 0+001,50 do km rob. 0+550,86 – Etap II - treść zawiadomienia.