Zwrot podatku akcyzowego

AKTUALNE INFORMACJE ORAZ FORMULARZE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

1. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Agnieszka Jakubowska pok. 15,

telefon: 81 4787629

email: a.jakubowska@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

4. Opłaty

Zwolniono z opłaty skarbowej

 

5. Niezbędne formularze

- Formularz wniosku

- Oświadczenie o działkach

- Oświadczenie PKD

- Zestawienie faktur

- Klauzula informacyjna

- Informacja przyjmowanie wniosków 2021

 

6. Dodatkowe informacje

Podmiotem uprawnionym do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są producenci rolni. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch nieprzekraczalnych terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia;
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Wymagane dokumenty:
- prawidłowo wypełniony wniosek;
- oryginały faktur dokumentujących zakup oleju napędowego przez wnioskodawcę za ostatnie półrocze poprzedzające termin składania wniosków w danym okresie;
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2019 r. będącego w posiadaniu producenta rolnego ( w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła);
- w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego odpis z tego rejestru;
- w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zgoda pozostałych współposiadaczy umieszczona na drugiej stronie wniosku.

Wypłata kwoty zwrotu określonej w decyzji następuje w terminach:
- 1-30 kwietnia dla wniosków złożonych w lutym;
- 1-31 października dla wniosków złożonych w sierpniu. 

 

W związku ze zmianą z dnia 22 lutego 2019 r. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.) w art. 1 ustawy określono kody CN oleju napędowego uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego.

Poniżej zamieszczam informacje dotyczącą odpowiednich kodów ON na fakturze:

- CN 2710 19 43 do 27 1019 48

- CN 27 1020 11 do 27 1020 19

- CN 3826 00

 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi : 100,00 zł * ilości ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.