Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie - zapytanie cenowe SWŚ/ZC/4/2019

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625

Zn. SWŚ/ZC/ 4 /2019

Milejów, dnia 2019.01.17.

 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona: www.milejow.pl

 

ZAPYTANIE CENOWE
- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €

 

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625 zaprasza do złożenia ofert na dostawę:
Środka chemicznego do czyszczenia pompowni ścieków sanitarnych oraz rur kanalizacyjnych w roku 2019.

2. Przedmiot zamówienia:
Nazwa produktu – skoncentrowany środek chemiczny do czyszczenia tłuszczy, oleju i smarów gromadzących się na ściankach rur kanalizacyjnych i pompowni ścieków.
Charakterystyka – wymagana jest maksymalna koncentracja substancji czynnych w celu tworzenia wodnych roztworów roboczych odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego. Oferowany środek powinien czyścić powierzchnie pokryte tłuszczami, olejami i smarami w stosunkowo szybkim czasie maksymalnie do 7 dni ,licząc od dnia dozowania pierwszej partii roztworu. Odczyn Ph oferowanego środka – neutralny.
- zapotrzebowanie w roku 60 kilogramów koncentratu.
- termin realizacji – sześć dostaw po 10 kg, w okresach co dwa miesiące licząc od m-ca luty .
- miejsce dostarczenia - Oczyszczalnia Ścieków w Milejowie.

3. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, pierwsza dostawa w m-cu luty. Zakończenie: grudzień 2019 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku biurowym na terenie Oczyszczalni ścieków w Milejowie w terminie do dnia 2019.01.23. godz. 10:00.

5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg wzoru - Formularz ofertowy- stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania cenowego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym – OFERTA Dostawa środka czyszczącego.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca pokrywa koszty załadunku, transportu i rozładunku dostarczanego środka.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za wykonanie całość przedmiotu zamówienia.
Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

6. Wadium: Zamawiający – nie jest wymagane

7. Osoba/y upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- Zagadnienia formalne : Prezes Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie Andrzej Kanaszewski, a.kanaszewski@swsmilejow.pl
- Merytorycznie :
1. Adam Kuszyk a.kuszyk@swsmilejow.pl
2. Alina Pytlak a.pytlak@swsmilejow.pl

8. Wymagania formalne wobec wykonawców:
Zainteresowani Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i udokumentowane praktyczne doświadczenie:
1)Kwalifikacje merytoryczne -
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
2)Doświadczenie –
Wykonawca udokumentuje wykonanie i prawidłowe ukończenie co najmniej trzech dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia.
Ciężar wykazania spełnienia w/w wymogów leży po stronie Wykonawcy.
Kopie stosownych dyplomów, certyfikatów, uprawnień, poświadczeń, referencji minimum 3 szt. itp. należy dołączyć do formularza ofertowego.

9. Proces i kryteria wyboru oferty.
Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji i przedłożonych dokumentów oraz żądania wyjaśnień ich treści.
Zamawiający może żądać uzupełnienia treści oferty o dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia, jeżeli dokumenty przedłożone wraz z ofertą w sposób jednoznaczny i bezsporny nie czynią zadość wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej opisane warunki formalne jest: najniższa cena -maksymalna ilość punktów 100.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie RODO