- Informacja dotycząca zmiany w sposobie określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 - UCHWAŁA NR XIV/158/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

- UCHWAŁA NR XIV/160/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

- UCHWAŁA NR XIV/161/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- UCHWAŁA NR XIV/162/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

- REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MILEJÓW

- Oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących nieruchomość

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji

- Skrócona instrukcja

- Gospodarka odpadami w pigułce,czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

- Wzór wypełnienia  deklaracji dla: osób prawnych, jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, spółek nie mających osobowości prawnych

- INFORMACJA W ZAKRESIE ZASAD SEGREGOWANIA ODPADÓW NA OBSZARZE GMINY MILEJÓW

- Harmonogram wywozu nieczystości – lipiec 2013

- Punkty selektywnej zbiórki odpadów

- POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA/OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2012 R. I 2013 r.