Włączanie syren w dniu 1 września

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - dniu 1 września 2021 r. o godz. 12.00 nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy (ciągły niemodulowany trwający 1 minutę).

XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 31 sierpnia 2021 roku – wtorek – o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,
b/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Milejów.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski