Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

nfrdok21

Gmina Milejów pozyskała dotację w wysokości 528 748,00 PLN na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów”. Umowa nr 1290 dotycząca udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne), zawarta została dnia 04-08-2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Milejów.
Zakres inwestycji obejmować będzie wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz oznakowanie.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

XXXVI sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 13 października 2021 roku – środa – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Czytaj więcej...