Informacja

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zmian.), § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U., poz. 2316/ zawiadamiam, że w okresie do dnia 17 stycznia 2021 r. – zostaje ograniczone wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Milejów poprzez:

1. Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, poprzez obsługę pojedynczą wyłącznie na parterze Urzędu.

2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla stanowisk, które mogą ją wykonywać, system pracy zdalnej polega na wykonywaniu pracy przez czas pracy oznaczany w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

3. Pracownicy, których obecność w pracy jest niezbędną będą pracować w trybie rotacyjnym, system pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika pracy określonej w umowie o pracę częściowo poza miejscem a częściowo w stałym miejscu jej wykonywania.

Ograniczenie obsługi interesantów, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczy spraw:

1) sporządzenia aktu zgonu;

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;

3) wydania dowodu osobistego;

4) spraw z zakresu ewidencji ludności;

5) rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej /CEIDG/.

W przypadku przebywania na terenie Urzędu Gminy klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających na terenie Urzędu nie może być większa niż jedna osoba.

Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu.