Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Wójt Gminy Milejów przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego „projekt” Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
Konsultacje przeprowadza się zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr XXXI/241/2010 Rady Gminy Milejów z dnia 29 września 2010 r.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Milejów.
Przedmiotem konsultacji: Projekt Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
Forma przeprowadzenia konsultacji:
- publikacja na stronie internetowej Gminy Milejów w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milejów projektu aktu poddanego konsultacjom;
- pisemnego wyrażenia opinii i uwag na temat projektu uchwały;
- opinii i uwag przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu;
- bezpośrednich spotkań i narad.
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21 – 020 Milejów
Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@milejow.pl
lub s.jaworska@milejow.pl

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji programu

Do pobrania treść sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Ogłoszenie po konkursie na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 09.03.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.

W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina Milejów udzieli wsparcia w realizacji następujących zadań:

Czytaj więcej...