Informacja o udzieleniu dotacji

Wójt Gminy Milejów informuje, że na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Milejów z dnia 14 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 14
Wójta Gminy Milejów
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2018 roku, których realizacja będzie dofinansowana dotacją.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Milejów z dnia 14 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 13
Wójta Gminy Milejów
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2018 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Milejów z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Milejów z dnia 07 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 156
Wójta Gminy Milejów
z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wykonanie zadania gminy z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) i art.25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu pomocy społecznej,w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Milejów w 2018 roku.
§ 2
Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2017.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Milejów, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejów.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania:

- załącznik do zarządzenia

- formularz oferty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

W dniach od 10 sierpnia do 12 września br. przeprowadzono konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" zwanego dalej "Programem współpracy".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Milejów do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do inspektora ds. gospodarki nieruchomościami – Małgorzaty Konowałek ( pokój Nr 19 II piętro) lub w sekretariacie w terminie do dnia 12 września 2017 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji 10 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji 12 września 2017 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

INFORMACJA z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. Składana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn.zm.)

Czytaj więcej...