Informacja Wójta Gminy Milejów dotycząca realizacji zadań objętych dotacją

Wójt Gminy Milejów informuje, że na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

Informacja po konkursie na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że
Dnia 16.03.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina Milejów udzieli wsparcia w realizacji następujących zadań:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Milejów z dnia 08 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 14
Wójta Gminy Milejów
z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2017 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Milejów z dnia 22 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 9
Wójta Gminy Milejów
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2017 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXII/124/16 Rady Gminy Milejów z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, uchwały Nr XXIV/142/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 roku w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
zarządzam co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Milejów z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 130
Wójta Gminy Milejów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Milejów w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm. ), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 930
z późn. zmianami ) oraz art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zmianami) Wójt Gminy Milejów zarządza, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Milejów z dnia 06 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 117
Wójta Gminy Milejów
z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania gminy z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm. ) i art.25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji projektu " Rocznego Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

W dniach od 12 sierpnia do 13 września br. przeprowadzono konsultacje projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" zwanego dalej "Programem ".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt "Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z zakresu promocji Gminy Milejów

Wójt Gminy Milejów informuje, że na podstawie §3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, zostało ogłoszone zadanie, którego realizacja będzie finansowana dotacją: Promocja Gminy poprzez organizację powszechnych imprez kulturalnych, sportowych oraz turystycznych.

Czytaj więcej...