Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia zadania w 2016 roku, którego realizacja będzie finansowana dotacją

Zarządzenie Nr 60/2016

Wójta Gminy Milejów

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia zadania w 2016 roku, którego realizacja będzie finansowana dotacją.

     Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 z późn. zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji

Wójt Gminy Milejów informuję, że

na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  na  zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

INFORMACJA z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

INFORMACJA

z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2015 r.

Składana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn.zm.)

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą – zwaną dalej „ustawą” – organy administracji publicznej realizując zadania ze sfery publicznej współdziałają z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” – o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Milejów z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia zadania w 2016 roku, którego realizacja będzie finansowana dotacją

Zarządzenie Nr  25/2016

Wójta Gminy Milejów

   z dnia  15 kwietnia  2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia zadania w 2016 roku, którego realizacja będzie finansowana dotacją.

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku,  poz.1515 z późn. zm.), § 3  uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11  z dnia  28  lutego 2011  roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania  zleconego zadania.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że

         Dnia  09.03.2016 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się konkurs dotyczący wyboru ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.

         W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina  Milejów  udzieli wsparcia  w realizacji  następujących  zadań:

Czytaj więcej...

Informacja o udzieleniu dotacji

Wójt Gminy Milejów informuję, że

 na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  na  zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Milejów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr  9

Wójta Gminy Milejów

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), uchwały Nr XII/57/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Milejów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2016 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją

Zarządzenie Nr 8

Wójta Gminy Milejów

   z dnia 15 lutego  2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia  listy zadań w 2016 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją.

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1515 z  późn. zm.),   § 3  uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11  z dnia  28  lutego 2011  roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania  zleconego zadania.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Milejów z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr  6

Wójta Gminy Milejów

z dnia 04  lutego  2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/55/15  Rady Gminy Milejów z dnia  26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Czytaj więcej...