ZARZĄDZENIE NR 85 Wójta Gminy Milejów z dnia 01-08-2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 85
Wójta Gminy Milejów
z dnia 01-08-2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 38 i 40 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 84 Wójta Gminy Milejów z dnia 18.07.2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i w załącznikach nr 2, 3 i 4 do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w zarządzeniu w podstawie prawnej w wierszu 2 wyrażenie „ Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.” zastępuje się wyrażeniem „ t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ”
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia wyrażenie „o godz. 10 00” zastępuje się wyrażeniem „ o godz. 10 30”,
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia wyrażenie „o godz. 10 00” zastępuje się wyrażeniem „ o godz. 11 00”,
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia wyrażenie „o godz. 10 00” zastępuje się wyrażeniem „ o godz. 11 30”,

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 18.07.2019 roku.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Zarządzenie Nr 84 Wójta Gminy Milejów z dnia 18.07.2019 roku

Zarządzenie Nr 84
Wójta Gminy Milejów
z dnia 18.07.2019 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załączniki do zarządzenia od 1 do 4.

Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Milejów z dnia 10 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 83
Wójta Gminy Milejów
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. “o gospodarce nieruchomościami” (Dz.U. z 2018 roku, poz.2204 z późn. zm.).

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokal wyszczególniony w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia -na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Milejów z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 70
Wójta Gminy Milejów
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Milejów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 69
Wójta Gminy Milejów
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność gminy i ogłoszenia ich wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U .z 2019 roku, poz.506) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn.zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 10 lat w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia - na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia

Ogłoszenie na sprzedaż złomu powstałego w wyniku likwidacji elementów nieużytkowych i demontażu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu złomu powstałego w wyniku usługi likwidacji elementów nieużytkowych i demontażu.

Do pobrania:
- Ogłoszenie na sprzedaż złomu
- Formularz ofertowy/Projekt umowy
- Informacja dodatkowa RODO
- Oświadczenie wymagane od kupującego w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- Dokumentacja fotograficzna

Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Milejów z dnia 26.04.2019 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 44
Wójta Gminy Milejów
z dnia 26.04.2019 roku
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.