Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Milejów z dnia 23.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 11
Wójta Gminy Milejów
z dnia 23.01.2020 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego drugiego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) art. 38, 39 ust. 1 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 65), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie ustnego drugiego przetargu nieograniczonego część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada , określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 1 Wójta Gminy Milejów z dnia 08-01-2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 1
Wójta Gminy Milejów
z dnia 08-01-2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie rokowań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ), art. 38 i 40 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzeniu Wójta Gminy Milejów Nr 151 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie rokowań , wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 9 na ostatniej stronie (7) wyrażenie „ 16 stycznia 2019 ” zastępuje się wyrażeniem „16 stycznia 2020 ”,
2) w wierszach 23 i 30 na ostatniej stronie ( 7) wyrażenia „ 10 stycznia 2019 ” zastępuje się wyrażeniami „10 stycznia 2020 roku”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 12.12.2019 roku.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Zarządzenie Nr 151 Wójta Gminy Milejów z dnia 12.12.2019 roku

Zarządzenie Nr 151
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12.12.2019 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie rokowań.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm)art. 38, 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań na sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 146 Wójta Gminy Milejów z dnia 12.12.2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 146
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12.12.2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 38 i 40 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 2 do zarządzeniu Nr 128 Wójta Gminy Milejów z dnia 04.11.2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, wprowadza się następującą zmianę w wierszu 15 wyrażenie „ 210,00 zł netto miesięcznie” zastępuje się wyrażeniem „210,00 zł netto rocznie”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 04.11.2019 roku.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Milejów z dnia 04.11.2019 roku

Zarządzenie Nr 128
Wójta Gminy Milejów
z dnia 04.11.2019 roku
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości , położone w miejscowości Milejów-Osada , określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załączniki do zarządzenia