Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Milejów z dnia 04-11-2019 roku

Zarządzenie Nr 127
Wójta Gminy Milejów
z dnia 04-11-2019 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milejów, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zmianami) art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 z późn. zmianami), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy Milejów z dnia 25.10.2019 roku

Zarządzenie Nr 123
Wójta Gminy Milejów
z dnia 25.10.2019 roku
w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia
29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego część nieruchomości położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej
w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

 

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 121 Wójta Gminy Milejów z dnia 24.10.2019 r.

Zarządzenie Nr 121
Wójta Gminy Milejów
z dnia 24.10.2019 roku
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm. ) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Starościce, określoną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1)na tablicy ogłoszeń urzędu,
2)w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3)na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik.

Zarządzenie Nr 118 Wójta Gminy Milejów z dnia 22.10.2019 r.

Zarządzenie Nr 118
Wójta Gminy Milejów
z dnia 22.10.2019 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie ustnego drugiego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) art. 38, 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości wymienione w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 100 Wójta Gminy Milejów z dnia 18.09.2019 roku

Zarządzenie Nr 100
Wójta Gminy Milejów
z dnia 18.09.2019 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia
29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załączniki do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Milejów z dnia 17 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 99
Wójta Gminy Milejów
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność gminy i ogłoszenia ich wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (. Dz.U .z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn.zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 10 lat w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia - na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Milejów z dnia 17 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 98
Wójta Gminy Milejów
z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm. ), § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie bezprzetargowym zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Milejów z dnia 06.08.2019 roku

Zarządzenie Nr 86
Wójta Gminy Milejów
z dnia 06.08.2019 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości wymienione w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania załącznik do zarządzenia.