Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Milejów z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 164
Wójta Gminy Milejów
z dnia 19.12.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 190/24 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 11.12.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/24 o pow. 85 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00203725/9.
Do przetargu została zakwalifikowana Pani Agnieszka Zakrzewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Geo-Inwest" Zakrzewska Agnieszka z siedzibą w Łęcznej NIP 713-235-65-88, Regon 431164676, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 340,00 zł netto rocznie + vat ( słownie: trzysta czterdzieści złotych netto rocznie + vat).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 350,00 zł netto rocznie + vat (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych netto rocznie + vat).
Dzierżawcą ww. nieruchomości została Pani Agnieszka Zakrzewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Geo-Inwest" Zakrzewska Agnieszka z siedzibą w Łęcznej NIP 713-235-65-88, Regon 431164676.
Milejów, 19-12-2018r.

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 548/22 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 11.12.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 548/22 o pow. 93 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00113390/3.
Do przetargu została zakwalifikowana Pani Ewa Olender zam. ul. Spacerowa 7/3, 21-020 Milejów, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 51,15 zł rocznie (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 15/100 rocznie).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 61,15 zł rocznie (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 15/100 rocznie).
Dzierżawcą ww. nieruchomości została Pani Ewa Olender zam. ul. Spacerowa 7/3 21-020 Milejów.

Milejów, 19-12-2018r.

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 548/22 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 11.12.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 548/22 o pow. 45 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00113390/3.
Do przetargu została zakwalifikowana Pani Katarzyna Kowalska zam. ul. Spacerowa 7/5, 21-020 Milejów , nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 24,75 zł rocznie (słownie: dwadzieścia cztery złote 75/100 rocznie).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 35,75 zł rocznie (słownie: trzydzieści pięć złotych 75/100 rocznie).
Dzierżawcą ww. nieruchomości została Pani Katarzyna Kowalska zam. ul. Spacerowa 7/5, 21-020 Milejów.
Milejów, 19-12-2018r.