Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Milejów z dnia 12.03.2019 r.

Zarządzenie Nr 26
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12.03.2019r.
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 10 lat w trybie ustnego przetargu nieograniczonego część nieruchomości, położonej w msc. Milejów-Osada oraz części powierzchni komina, usytuowanego na budynku kotłowni oraz miejsce na dachu budynku posadowionego w msc. Antoniów, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia - na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Milejów z dnia 12 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 25
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12 marca 2019r.
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność gminy i ogłoszenia ich wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2018 roku, poz.2096 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 10 lat w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia - na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Milejów z dnia 12 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 24
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku,
Nr 128, poz. 2219), zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Tomasz Suryś

 

Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert zakupu złomu powstałego w wyniku usługi likwidacji elementów nieużytkowych i demontażu

Do pobrania zaproszenie Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie do składania ofert zakupu złomu powstałego w wyniku usługi likwidacji elementów nieużytkowych i demontażu wraz z załącznikami:

1. Ogłoszenie na sprzedaż złomu

2. Formularz ofertowy, projekt umowy

3. Informacja dodatkowa RODO

4. Oświadczenie wymagane od kupującego w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

5. Dokumentacja fotograficzna

Ogłoszenie po przetargu

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 22.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części działki nr 540/14, położonej w miejscowości Milejów-Osada oraz części powierzchni komina usytuowanego na budynku kotłowni posadowionym na przedmiotowej działce.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 540/14 oraz część powierzchni komina usytuowanego na budynku kotłowni posadowionym na przedmiotowej działce, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1S/00000744/4.
Do przetargu została zakwalifikowana Spółka z o.o. Polkomtel Infrastruktura z siedzibą w Warszawie , przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, NIP 1132868871, REGON 146870713, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób i podmiotów.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 3 250,00 zł netto miesięcznie + vat( słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych netto miesięcznie+ vat).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 3 300,00 zł netto miesięcznie + vat (słownie: trzy tysiące trzysta złotych netto miesięcznie + vat).
Dzierżawcą części działki nr 540/14, położonej w miejscowości Milejów-Osada oraz części powierzchni komina usytuowanego na budynku kotłowni posadowionym na przedmiotowej działce, została Spółka z o.o. Polkomtel Infrastruktura z siedzibą w Warszawie , przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, NIP 1132868871, REGON 146870713.

Milejów, 30-01-2019r.

Ogłoszenie po rokowaniach

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 18.12.2018 r. o godz. 10.45 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
Przedmiotem rokowań była działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów obrębu Łysołaje-Kolonia numerem ewidencyjnym 3, objęta Księgą Wieczystą Nr LU1S/00017036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do udziału w rokowaniach zostali dopuszczeni:
1) Pani Renata Zyska-Misiak,
2) Pan Piotr Błaszczak,
nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w rokowaniach innych osób.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 21 644 zł netto + VAT( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote netto + vat).
Osiągnięto najwyższą cenę w rokowaniach 22 100,00 zł, netto + VAT (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych netto + VAT).
Nabywcą nieruchomości została Pani Renata Zyska-Misiak zam. Łysołaje-Kolonia 49, 21-020 Milejów.

Milejów, dnia 28.12.2018 r.