ZARZĄDZENIE NR 41 Wójta Gminy Milejów z dnia 07.04.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 41
Wójta Gminy Milejów
z dnia 07.04.2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm. ), art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzeniu Nr 28 Wójta Gminy Milejów z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów: w kolumnie nr 2 tabelki w wierszu 8 wyrażenie „ 22,30 m2 zastępuje się wyrażeniem „10,87 m2”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 17.03.2021 roku.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś