Zapytanie cenowe - IPR.ZC.271.17.2019

Gmina Milejów zaprasza do składania ofert na usługi:

Zadanie 1) Wypompowanie, wywóz wozem/pojazdem asenizacyjnym ścieków komunalnych lub przemysłowych z obiektów pompowni ścieków lub przynależnych studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii lub zalania w związku z brakiem energii elektrycznej bądź innymi zdarzeniami losowymi oraz zrzut ścieków na Oczyszczalnię w Milejowie w ilości około 700 m3;
(Wykonawca nie ponosi kosztów z tytułu zrzutu ścieków na oczyszczalni) ;
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1m3 , która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.

Zadanie 2) Udrażnianie pompowni lub sieci kanalizacyjnej wg potrzeb Zamawiającego przy użyciu pompy zainstalowanej na pojeździe asenizacyjnym Wykonawcy w ilości około 50 godzin pracy urządzenia;
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1godziny pracy urządzenia, która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Do pobrania:
- Zapytanie cenowe
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy

 

AKTUALIZACJA (16.04.2019 R.) - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe - Zarządzanie projektem: "Budowa kanalizacji..."

Gmina Milejów zaprasza do składania ofert na usługę zarządzania projektem: "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0067/17-00.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Projekt umowy.
3. Zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Zał. 2 Formularz Ofertowy.
5. Zał. 3 Wykaz Usług.
6. Zał. 4 Wykaz Osób.
7. Zał. 5 Informacja RODO.
8. Druk oświadczenia RODO.
9. Zał. 6 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
10. Zał. 7 Oświadczenie - czas reakcji.

 

AKTUALIZACJA (16.04.2019 R.) - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusa dziewięcioosobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie oraz Filii ŚDS

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie na zakup i dostawę fabrycznie nowego mikrobusa dziewięcioosobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie oraz Filii ŚDS. Więcej szczegółów TUTAJ.

Zapytanie cenowe - IPR.ZC.271.3.2019

Gmina Milejów zaprasza do złożenia ofert na usługi:

Zadanie 1) Wypompowanie, wywóz wozem/pojazdem asenizacyjnym ścieków komunalnych lub przemysłowych z obiektów pompowni ścieków lub przynależnych studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii lub zalania w związku z brakiem energii elektrycznej bądź innymi zdarzeniami losowymi oraz zrzut ścieków na Oczyszczalnię w Milejowie w ilości około 1000 m3;
(Wykonawca nie ponosi kosztów z tytułu zrzutu ścieków na oczyszczalni);
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1m3, która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.
Zadanie 2) Udrażnianie pompowni lub sieci kanalizacyjnej wg potrzeb Zamawiającego przy użyciu pompy zainstalowanej na pojeździe asenizacyjnym Wykonawcy w ilości około 100 godzin pracy urządzenia;
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1godziny pracy urządzenia, która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Do pobrania:
- Zapytanie cenowe
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów zadanych przez Zamawiającego

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13 a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

Milejów, dnia 2019-01-31

Zamawiający: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000tyś. euro,na usługę: wykonania na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów zadanych przez Zamawiającego.

Wybrano ofertę:
SGS Polska
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Cena oferty brutto: 6 349,26 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć 26/100).

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z wzorem umowy określonym w przeprowadzonej procedurze.

Wójt
/-/ Tomasz Suryś

Rozeznanie rynku - wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia

Gmina Milejów zaprasza do składania ofert na usługę: Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2019 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11).

Do pobrania:
1. Rozeznanie rynku
2. Opis zamówienia
3. Formularz ofertowy
4. Projekt umowy

Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie - zapytanie cenowe SWŚ/ZC/4/2019

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625

Zn. SWŚ/ZC/ 4 /2019

Milejów, dnia 2019.01.17.

 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona: www.milejow.pl

 

ZAPYTANIE CENOWE
- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €

 

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625 zaprasza do złożenia ofert na dostawę:
Środka chemicznego do czyszczenia pompowni ścieków sanitarnych oraz rur kanalizacyjnych w roku 2019.

2. Przedmiot zamówienia:
Nazwa produktu – skoncentrowany środek chemiczny do czyszczenia tłuszczy, oleju i smarów gromadzących się na ściankach rur kanalizacyjnych i pompowni ścieków.
Charakterystyka – wymagana jest maksymalna koncentracja substancji czynnych w celu tworzenia wodnych roztworów roboczych odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego. Oferowany środek powinien czyścić powierzchnie pokryte tłuszczami, olejami i smarami w stosunkowo szybkim czasie maksymalnie do 7 dni ,licząc od dnia dozowania pierwszej partii roztworu. Odczyn Ph oferowanego środka – neutralny.
- zapotrzebowanie w roku 60 kilogramów koncentratu.
- termin realizacji – sześć dostaw po 10 kg, w okresach co dwa miesiące licząc od m-ca luty .
- miejsce dostarczenia - Oczyszczalnia Ścieków w Milejowie.

Czytaj więcej...

Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie - zapytanie cenowe SWŚ/ZC/3/2019

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów

Zn. SWŚ/ZC/3/2019

Milejów, dnia 17.01.2019.

 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona internetowa: www.milejow.pl

 

ZAPYTANIE CENOWE

prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania w Spółce Wodno - Ściekowej w Milejowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie ul. Klarowska 23, 21–020 Milejów NIP 713-10-46-041 REGON 430585625 zaprasza do złożenia ofert na usługę :
świadczenie usług przy użyciu koparko-spycharko-ładowarki o min. mocy minimalnej 75 Kw na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie i pompowni ścieków P0, P10,P11, P12 i P13 oraz położonych i przynależnych do zlewni w/w pompowni studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w przypadku doraźnych potrzeb Zamawiającego jak również wystąpienia awarii i innych zdarzeń nieprzewidzianych w ilości około 100 godz. pracy w ciągu roku 2019.
Wykonawca w ramach świadczenia usług zapewnia obsługę operatorską.
Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
Kod CPV przedmiotu zamówienia : 45520000-8.

Czytaj więcej...