Zawiadomienie w sprawie wyboru wykonawcy - D.271.ZK.WP.2.2018

Znak sprawy: D.271.ZK.WP.2.2018

I. Dostawa 6 szt. wiat przystankowych i montaż przy drodze wojewódzkiej nr 829 na terenie Gm. Milejów w msc. - Górne szt. 1; Jaszczów szt. 1; Kajetanówka szt 1; Łysołaje szt 1; Milejów Osada szt 2 (w tym wiata duża).

II. Zamawiający:
Gmina Milejów 21-020 Milejów Ul. Partyzancka 13a
reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów
REGON: 431019550
NIP: 505-00-42-606

III. INORMACJA O:
1) wyborze wykonawcy - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX Wiesław Ślizewski 83-140 Gniew, ul. Górny Podmur 1 Cena oferty brutto - 99 876,00zł
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert –
-
3) niezłożeniu żadnej oferty –
-
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert –
-

IV. Wybór oferty.
Dokonano wyboru oferty stosownie do Rozdziału XXIV zapytania ofertowego.

V. Informacja o wyniku postępowania:
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Milejów, 2018-06-20

Wójt
/-/ Tomasz Suryś

Zapytanie ofertowe L.dz.96/2018

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik ID RODO
- Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego
- Załącznik nr 3 Wzór wykazu dostaw
- Załącznik nr 4 Projekt umowy
- Informacja dodatkowa RODO
- Audyt energetyczny
- Projekt instalacji solarnej
- Przedmiar robót - instalacja solarna
- Projekt oświetlenia: Oczyszczalnia budynek socjalno-laboratoryjny
- Projekt oświetlenia: Oczyszczalnia pozostałe

Aktualizacja:
- Wyjaśnienie i zmiana SIWZ
- Wyszczególnienie - pompownia P1

Zapytanie ofertowe D.271.ZK.WP.2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa 12 szt. wiat przystankowych i montaż przy drodze wojewódzkiej nr 829 na terenie Gm. Milejów w msc. - Górne szt. 1; Jaszczów szt. 3; Kajetanówka szt 1; Łańcuchów szt 2; Łysołaje szt 1; Milejów szt. 2; Milejów Osada szt 2 (w tym wiata duża).

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Wzór formularza ofertowego
- Wzór wykazu dostaw
- Projekt umowy
- Oświadczenie

- Wyjaśnienie i zmiana treści
- Załącznik nr 5 RODO

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Rozeznanie rynku - D.271.ZC-KWW.2018.S.C.

Rozeznanie rynku na wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2018 badań kontrolnych wody do spożycia. Kontrola wewnętrzna, oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11 dalej RMZ).

 

Do pobrania:

- Rozeznanie rynku

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Wykaz substancji czynnych